شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

دخو ®

+ آقا اينجه بره چي سوت و کوره؟!
دخو ®
93/3/20
پروانگي
بِرِکه!
دخو ®
بِرِکه مشديا بي بخارن!
پس شومايم بي بخارِن!
دخو ®
بله ديگه ...
ساعت ویکتوریا
گروه مشهدي ها
vertical_align_top